پرداخت مبلغ سفارشات

برای پرداخت مبلغ سفارش از فرم زیر استفاده کتید.

توصیه میکنیم دلیل پرداخت یا عنوان سفارش را نیز وارد کنید.

 

[M_B_P_SC]