دانلود پروژه تجزیه و تحلیل UML سیستم توریستی الکترونیکی در رشنال رز

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل UML سیستم توریستی الکترونیکی در رشنال رز

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
هدف سیستم جاری
زبان تحلیل سیستم
تاریخچه UML
ویژگیهای UML
فصل اول: Use Case Diagrams
۱-۱- Use case چیست؟
۱-۲- Actor چیست؟
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم
۱-۵-۱- Actor کاربر
۱-۵-۲- Actor مدیر
۱-۵-۳- Actor مسافر
۱-۶- شناسائی Use Case ها
۱-۶-۱- Sing Up Use Case
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case
۱-۶-۲- Sing In Use Case
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case
۱-۶-۳- Define New Travel Service Use Case
۱-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case
۱-۶-۴- Staff Employment Use Case
۱-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case
۱-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case
۱-۶-۶- Use Case رزرو / فروش بلیط
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط
۱-۶-۶-۲- سناریوی Generate Reports Use Case
۱-۶-۷- Use Case پرداخت وجه / دریافت تائیدیه مسافر
۱-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه
۱-۶-۸- Use Case درگاه اینترنتی بانک
۱-۶-۸-۱- سناریوی Use Case انجام تراکنش
۱-۶-۸-۲- سناریوی Use Case نمایش جزئیات حساب مشتری
۱-۶-۹- Use Case های مربوط به مشتری
۱-۶-۹-۱- سناریوی Use Case درخواست رزرو / لغو سرویس
۱-۶-۹-۲- سناریوی Use Case مشاهده تورهای موجود
۱-۶-۹-۳- سناریوی Use Case ثبت نام در تورهای مسافرتی
۱-۶-۹-۴- سناریوی Use Case پرداخت وجه
۱-۶-۹-۵- سناریوی Use Case درخواست اجاره خودرو
۱-۶-۹-۶- سناریوی Use Case درخواست رزرو اتاق هتل توسط مشتری
۱-۷۱- نمودار Usecase کلی سیستم E-Tourism
فصل دوم: Class Diagram
۲-۱- کلاس کاربر
۲-۲- کلاس کارمند
۲-۳- کلاس مدیر
۲-۴- کلاس مسافر
۲-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)
۲-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)
۲-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)
۲-۸- کلاس اطلاعات تورها (مربوط به کلاس مدیر)
۲-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)
۲-۱۰- کلاس SignUp
۲-۱۱- کلاس LogIn
۲-۱۲- نمودار کلاس رزرو هتل
۲-۱۳- نمودار کلاس اجاره خودرو
۲-۱۴- نمودار کلی کلاس
فصل سوم: Sequence Diagrams
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد تور جدید
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی
۴-۹- نمودار توالی مربوط به رزرو تور
۴-۱۰- نمودار توالی مربوط به درخواست تراکنش مالی
۴-۱۱- نمودار توالی مربوط به درخواست بررسی حساب کاربر
۴-۱۲- نمودار توالی مربوط به بررسی وضعیت پرداختهای حسابها
۴-۱۳- نمودار توالی مربوط به درخواست ثبت نام در تور
۴-۱۴- نمودار توالی مربوط به خروج از سیستم
۴-۱۵- نمودار توالی مربوط به رزرو آنلاین بلیط
۴-۱۶- نمودار توالی مربوط به درخواست لغو سرویس
۴-۱۷- نمودار توالی مربوط به درخواست کرایه اتومبیل
۴-۱۸- نمودار توالی مربوط به درخواست رزرو اتاق هتل
۴-۱۹- نمودار توالی مربوط به ثبت درخواست خرید بلیط
فصل چهارم: Collaboration Diagrams
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس جدید
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به صدور بلیط
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به صندوق پستی
۵-۹- نمودار همکاری مربوط به رزرو تور
۵-۱۰- نمودار همکاری مربوط به تعریف کارمند جدید
۵-۱۱- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراکنش مالی
۵-۱۲- نمودار همکاری مربوط به بررسی حساب کاربر
۵-۱۳- نمودار همکاری مربوط به بررسی واریزهای حسابها
۵-۱۴- نمودار همکاری مربوط به شرح وظائف کارمندان
۵-۱۵- نمودار همکاری مربوط به درخواست ثبت نام در تور
۵-۱۵- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج
۵-۱۶- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراکنش مالی
۵-۱۷- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرویس
۵-۱۸- نمودار همکاری مربوط به درخواست رزرو اتومبیل
فصل پنجم: Activity Diagram
۵-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط
۵-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید
۵-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه
۵-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف تور جدید
۵-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید
۵-۶- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران
۵-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط
۵-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم
۵-۹- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده تورهای موجود
۵-۱۰- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده لیست متقاضیان استخدام
۵-۱۱- نمودار فعالیت مربوط به درخواست تراکنش مالی
۵-۱۲- نمودار فعالیت مربوط بررسی موجودی حساب
۵-۱۳- نمودار فعالیت مربوط بررسی واریزی حسابها
۵-۱۴- نمودار فعالیت مربوط به درخواست پرداخت وجه اینترنتی
۵-۱۵- نمودار فعالیت مربوط به درخواست ثبت نام در تور جدید
۵-۱۶- نمودار فعالیت مربوط به درخواست خروج از سیستم
۵-۱۷- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو خودرو
۵-۱۸- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو هتل
۵-۱۹- نمودار فعالیت مربوط به درخواست لغو سرویسها
فصل ششم: StateChart Diagram
۶-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم
۶-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام
۶-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید
۶-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)
۵-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)
۶-۱- نمودار DFD سطح صفر سیستم E-Tourism
۶-۲- نمودار DFD سطح یک
۶-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام)
۶-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)
۶-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب)
۶-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور)
۶-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط)
۶-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها)
فصل نهم: طراحی Data Base
۹-۱- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سیستم E-Tourism
۹-۲- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server
جمع بندی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
کتابها
وب سایتها

 

محتویات پروژه : 

  • فایل رشنال رز پروژه
  • داکیومنت پروژه ۱۱۸ صفحه در فایل ورد

** در صورت نیاز به پروژه های دیگر با پشتیبانی سایت تماس بگیرید **

 

تصویر دمو پروژه:

11

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

[ بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل خریداری شده را دانلود کنید ]
[در صورت مغایرت محصول با اطلاعات درج شده بدون شرطی مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد]
تدریس xamarin و اندروید